پیشنهادات برای کودکان نوپا 3-0 سال
اولین تجربە با کودکان هم سن و سال

گروه‌های والدین-کودک
درگروه‌های والدین-کودک، والدینی که فرزندان کوچک دارند، به طور منظم، معمولاً هفتگی، از طرف یک سرگروە، گروه والدین-کودک همرامی می‌شوند. ملاقات با دیگران برای کودکان و والدین مفید است. در حالی که پدر یا مادر در مورد موضوعات مختلف تبادل نظر می کنند، کودکان قدم به قدم یاد می‌گیرند که راه خود را در گروه پیدا کنند. یک گروه والدین-کودک آلمانی زبان نیز یک "سنگ محک" عالی است و یادگیری آلمانی را آسان تر می کند.

گروە کودک نوپا / مهدکودک
در یک مهدکودک یا گروه کودکان نوپا در کودکستان، کودک وقت خود را به تنهایی با سرپرستان و سایر کودکان دیگر می‌گذراند. در وین، گروه‌های دولتی و خصوصی کودکان نوپا وجود دارد. مراقبین آموزش دیده یادگیری اجتماعی، رشد حسی و حرکتی را در کودکان از صفر تا سه سال تشویق و پشتیبانی می‌کنند. گروه‌های مهدکودک کوچکتر از گروه‌های کودکستان هستند تا به بهترین نحو نیازهای نوزادان و کودکان نوپا را برآورده کنند. گروه‌های بچه‌های کوچک در شهر وین تمام روز باز هستند و به لطف کمک هزینه، فقط هزینه غذا باید پرداخت شود. برای گرفتن جا باید کودک را - ترجیحاً در نوامبر و دسامبر- ثبت نام کنید. این پیشنهاد در درجه اول برای والدین شاغل است.

  • © Bildungwerk 2024